Titan Regalia Men Metal Watch 1528Ym01 (Straight)
Titan Regalia Men Metal Watch 1528Ym01 (Straight)
1528YM01
Regalia
นาฬิกาคลาสสิกเรือนนี้มาพร้อมกับหน้าปัดสีขาวและฟังก์ชั่นบอกวัน
4.4
5
5 votes
ให้ คะแนน
ลั กษณะ
ลั กษณะทางเทคโนโลยี

ฟังก์ชัน: บอกวัน

สีหน้าปัด: สีขาว

สาย: โลหะ

สาย: โลหะ

กรอบ: ทองเหลือง

หานาฬิ กา
กรุ ณาเลื อกประเภท
สำรวจ