Titan Htse Men Metal Watch 1549Sm01 (Straight)
Titan Htse Men Metal Watch 1549Sm01 (Straight)
1549SM01
HTSE
นาฬิกาคลาสสิกเรือนนี้มาพร้อมกับหน้าปัดสีดำและฟังก์ชั่นบอกวัน
4.5
6
6 votes
ให้ คะแนน
ลั กษณะ
ลั กษณะทางเทคโนโลยี

ฟังก์ชัน: บอกวัน

สีหน้าปัด: สีดำ

สาย: โลหะ

สาย: โลหะ

กรอบ: สเตนเลส

หานาฬิ กา
กรุ ณาเลื อกประเภท
สำรวจ